Một số cách làm hoa đậu biết khô giữ nguyên giá trị và dễ bảo quản lâu ngày nhất