Gạch đinh – Vật liệu xây dựng quen thuộc của mọi công trình