Tìm hiểu tượng Phật thích ca-vị Phật quyền năng và tôn kính nhất Phật giáo