Những vấn đề cần được chú tâm khi bắt đầu thờ tượng Tây phương Tam thánh