Khi chọn trường phái tranh hiện đại cần tuân theo những nguyên tắc nào?